ใน "องค์กร" ย่อมมีคนมากกว่า 2 คน
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
มีความมุ่งมั่นที่ไม่เท่าเทียม
มีความเสียสละที่หลากหลาย
มีความสุขที่ปะปนกับความเศร้า

แน่นอนว่า "อุปสรรค"
ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แต่..จะมีอุปสรรคใดที่อยู่ได้ตลอดไป
แต่..จะมีความราบรื่นใดอยู่ได้ตลอดไป

ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน (แม้จะมีคนเห็นแก่ตัวปะปน)
ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (แม้ว่าจะมีคนไม่ทำ)
เมื่อนั้น..สามัคคีจะทำให้ "ประสบความสำเร็จ..ร่วมกัน"

....

Comment

Comment:

Tweet